Happy Tips

8 ทักษะเตรียมพร้อมเพื่ออนาคต

พ่อแม่จะเป็นผู้ช่วยที่สำคัญในการสนับสนุนให้ลูกน้อยสามารถพัฒนาทักษะที่สำคัญต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และปรับตัวพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ควบคู่กับโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ด้วยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ร่วมกับการดื่มนมที่มี DHA วันละ 2-3 แก้ว เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกรักจะมีร่างกายที่แข็งแรง พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างมีความสุขค่ะ